Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2015

Sportcentrum de Trits

de trits

van de fractie

Afgelopen Raadsvergadering is de Raad gevraagd in te stemmen met de bouw van een multifunctionele sportzaal boven(op) de fitnessafdeling van sportcentrum de Trits, kosten minimaal EUR 330.000.

Het initiatief voor deze verbouwing is afkomstig van Stichting de Trits. Bij schrijven van 22 januari 2015, nu ruim tien maanden geleden, is de toen verantwoordelijke wethouder gevraagd hier medewerking aan te verlenen. De Trits als huurder vraagt de gemeente (eigenaar) deze verbouwing voor haar rekening te nemen. De kosten voor deze verbouwing zullen worden gecompenseerd met een hogere huur voor Stichting de Trits gedurende ten minste twintig jaar.

Een op het eerste oog prima initiatief van het Bestuur van Stichting de Trits die daarmee naar eigen zeggen ‘reageert’ op een ‘veranderend economisch landschap’.

Kanttekeningen

Anderzijds riep dit Raadsvoorstel een record aantal vragen op, 79 welgeteld, met als rode lijn; is het wel verstandig om (boven)op een gebouw dat veertig jaar oud is iets nieuws te bouwen en daarbij een commitment aan te gaan voor nog eens twintig jaar?

In de jaarrekening van de Trits is immers te lezen dat het bestuur wordt geconfronteerd met sterk toenemende onderhoudskosten door de gedateerdheid van het gebouw. Een recent voorbeeld hiervan is het uitvallen van de verlichting in de sportzaal (kosten EUR 50.000) De zorg dat deze onderhoudskosten de komende jaren verder zullen toenemen lijkt zeker reëel.

Er wordt gesproken over mogelijk toekomstige capaciteitsproblemen, voornamelijk wanneer de brede school is geopend en de Loef niet meer kan worden gebruikt. Op de vraag in hoeverre de gevraagde extra capaciteit kan worden opgevangen bij andere bestaande (soms leegstaande) accommodaties van de gemeente of derden is geen of in ieder geval geen afdoende antwoord gekomen.

Ook bleek uit de beantwoording van de door de fractie gestelde vragen dat geen enkel overleg of inspraak heeft plaatsgevonden met klanten en of gebruikers, een gemiste kans die niet echt recht doen aan de slogan van de Trits ‘echt voor iedereen’.

Tenslotte bleken de risico’s in het Raadsvoorstel niet of onvoldoende onderbouwd. Over meerkosten van de verbouwing wordt bijvoorbeeld niet gesproken en van juridische risico’s wordt eenvoudigweg gesteld dat deze er niet er zijn terwijl omwonenden reeds hun bedenkingen hebben geuit.

Het Raadsvoorstel

De fractie van D66 acht het zorgelijk dat het zo lang heeft geduurd om de vraag van Stichting de Trits ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen, hierdoor kreeg de besluitvorming ook te veel een dwingend karakter. Het Raadsvoorstel bleek bovendien onduidelijk, onvolledig en meer vragen op te roepen dan het antwoorden gaf. Ook dit acht de fractie van D66 zorgelijk, immers het goed kunnen vervullen van de controlerende taak van de Raad stelt eisen aan de kwaliteit van de Raadsvoorstellen, deze dienen objectief en zodanig geformuleerd en gemotiveerd te zijn dat de Raad er adequaat een besluit over kan nemen Een goed Raadsvoorstel is overzichtelijk, leesbaar en volledig. Pas als de keuzes, achterliggende argumenten en financiën helder zijn is het controleren van de uitvoering mogelijk.

Procedure

Om te voorkomen dat het Raadsvoorstel zou worden weggestemd (wat zou betekenen dat het voorstel minimaal een jaar niet meer op de agenda zou kunnen worden geplaatst) heeft de fractie , gezamenlijk met de fratie van de LTS, het voorstel gedaan dit Raadsvoorstel van de agenda te halen zodat het op de kortst mogelijke termijn nogmaals kan worden behandeld. Dit voorstel werd door een meederheid van de Raad gehonoreerd.

Aanvullend is middels een motie het College gevraagd:

  • in contact te treden met alle betrokken gebruikers (teneinde hun behoeften en wensen te leren kennen);
  • In brede zin en op kortst mogelijke termijn de mogelijkheden voor aanpassing, verbouw en/of eventuele (gedeeltelijke) nieuwbouw te onderzoeken met als doel een toekomstbestendig duurzaam en zo energieneutraal mogelijk multifunctioneel sportcentrum te realiseren dat recht doe aan alle gebruikers/sporters in Baarn;
  • Aansluiting te zoeken bij de uitganspunten van de aanstaande sportnota (de huidige sportnota is elf jaar oud);
  • In kaart te brengen hoe de exploitatie zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden;
  • te inventariseren of andere beschikbare ruimtes (nog) meer benut kunnen worden.

Naast een helder Raadsvoorstel willen wij hiermee bereiken dat het College een duidelijke visie voor de sport in Baarn ontwikkelt met daaraan gekoppeld een visie voor de Trits.

Want zou het niet mooi zijn als een zo groot mogelijk deel van de wensen van alle gebruikers kan worden ingewilligd en de Trits door verbouw en/of gedeeltelijke nieuwbouw ‘echt voor iedereen’ weer een prachtige, toekomstbestendig multifunctionele Sportaccommodatie wordt?