Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

Zienswijze ingediend tegen raadsbesluit digitale reclamemast op Sportpark Ter Eem

Tegen de weigering van de gemeenteraad van Baarn een zogeheten ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de plaatsing van een digitale reclamemast op Sportcomplex Ter Eem, is een zienswijze ingediend door Interbest BV. De gemeenteraad nam het besluit op 26 september jl. aan de hand van de ‘Motivering weigering Verklaring van geen bedenkingen Reclamemast Baarn’. In deze motivering is beschreven waarom de raad van mening is dat de gevraagde reclamemast strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Daarom besloot de raad dat de mast er niet mag komen. Het besluit van de raad om de Ontwerpverklaring te weigeren, heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Het amendement dat verwees naar genoemde motivering en waarover de raad september jl. een besluit nam, is voorbereid door de raadsfracties van D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de BOP. Met het aannemen van dit amendement besloot de gemeenteraad een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren. Genoemde raadsfracties bereiden momenteel een reactie voor op de door Interbest BV ingediende zienswijze.

Het streven is dat de gemeenteraad begin 2019 een Nota van zienswijzen presenteert waarin wordt gereageerd op het door Interbest BV aangetekende bezwaar tegen de weigering van de raad een Verklaring van geen bedenkingen af te geven.