Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 mei 2021

Verslag gesprek met Lokaal-O en SV Baarn

Baarn is op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Het is natuurlijk al heel mooi in Baarn, maar het kan altijd beter. Daarom ging D66 Baarn op zaterdag 1 mei jl. in gesprek met Lokaal-O (Birgit Oelkers en Hanneke Koppen) en SV Baarn (Evert Jan Stagge). D66 Baarn luistert en neemt de inzichten uit deze gesprekken mee in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Helder is dat er op de besproken thema’s, “Iedereen Doet Mee” en “Sport”, in de komende tijd extra inspanningen nodig zijn. De Corona-crisis laat zien dat sociale thema’s als bestrijden van eenzaamheid en het bouwen aan gemeenschappen in wijken en buurten noodzakelijk zijn om onze inwoners nog meer mee te laten doen aan de samenleving. En de Corona-crisis heeft impact op sportverenigingen met het oog op leden en vrijwilligers terwijl de sport een enorme bijdrage kan leveren aan de gezondheid van onze inwoners.

 

In gesprek met Lokaal-O

 

In het gesprek met Lokaal-O stonden we langdurig stil op bij de activiteiten en ideeën van Lokaal-O om inwoners kansen te bieden om samen iets te doen! Niet voor specifieke doelgroepen, maar voor alle inwoners van Baarn. In 2016 verhuisde de Gaspard-de-Colignyschool aan de Prof. Meijerslaan in Baarn. Het oude schoolgebouw bleef leeg achter. Buurtbewoners en andere Baarnaren wilden deze tijdelijkheid gebruiken om ruimte te bieden aan creatieve denkers en doeners. Mensen met goede ideeën die er samen iets moois van willen maken. Een eigenzinnige sociaal-culturele ontmoetingsplek. Een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Lokaal-O werd een stichting die enkele ruimtes tijdelijk in gebruik nam voor ontmoetingen, taallessen, kinderactiviteiten, kunst en cultuur, workshops, flexplekken, handwerken, themabijeenkomsten, kleine sporten, een weggeefwinkel en nog veel meer. In september 2019 is Lokaal-O verhuisd, opnieuw tijdelijk, naar de Boemerang, het voormalige jongerencentrum aan de Plataanlaan. Ook daar was er weer volop ruimte voor allerlei activiteiten en initiatieven. En in juli 2020 moest Lokaal-O wéér verhuizen, opnieuw naar een leegstaand schoolgebouw, het Poorthuis aan de Kerkstraat. Daar is hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken voor de opening in september 2020. Vanwege de coronacrisis is daarna helaas nog weinig mogelijk geweest, maar naar verwachting gaat Lokaal-O weer bruisen als ontmoetingscentrum voor alle Baarnaars wanneer de regels dat weer toelaten!

D66 vindt het mooi dat Lokaal-O spreekt over maatschappelijke nomaden (vanwege de verhuizingen) waarbij inwoners vanuit alle delen van Baarn welkom zijn. Geen doelgroepenbenadering, iedereen is welkom. Omdat we elkaar nodig hebben: ‘we hebben taarteters nodig als we van taarten bakken houden’. Doel is om inwoners met elkaar in contact te brengen en dingen zelf te doen. Dit hebben we in het afgelopen jaar ook gezien met de Soepexpress, de Taartexpress, etc… Niet als liefdadigheid om alleen hulp/ondersteuning te bieden. Het gaat ook en misschien vooral om verbinding, bijvoorbeeld ook in het mooie voorbeeld van de Heuvelrugtuin aan de voorkant aan de Kerkstraat. D66 heeft veel waardering voor Lokaal-O omdat het een fantastisch voorbeeld is van de doe-democratie. Het uitgangspunt is niet alleen ophalen, maar uitdagen wat iemand zelf kan doen/bijdragen. Vanuit de gedachte om inwoners bij elkaar te brengen zodat de energie gaat stromen.

 

Belangrijk voor Lokaal-O voor de komende tijd is een permanente locatie met een gelijkblijvend, laag huurniveau. Lokaal-O wil graag meedenken over de visie op maatschappelijk vastgoed van de gemeente die in november 2021 op de raadsagenda staat. Het is belangrijk om een debat te voeren over maatschappelijk vastgoed als sleutel voor maatschappelijk initiatief. Belangrijk zijn fysieke locaties in diverse buurten/wijken om open bijeenkomsten/inloop te kunnen organiseren. Natuurlijk zijn nieuwe woningen in Baarn ook belangrijk maar met woningen alleen bouw je geen dorp! D66 wil in de discussie over ons maatschappelijk vastgoed dit graag betrekken omdat maatschappelijk vastgoed de sleutel kan zijn voor maatschappelijk initiatief.

 

In gesprek met SV Baarn

De voorzitter, Evert Jan Stagge, heeft helder verwoord dat SV Baarn meer is dan alleen een sportvereniging. De vereniging krijgt een steeds grotere maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld in de vorm van walking voetbal of door het sportpark ook open te stellen voor meer individuele sporters en/of BSO. SV Baarn heeft duidelijk gekozen voor de jeugd en heeft geïnvesteerd in betere begeleiding. Hierdoor is de wedstrijdkwaliteit omhoog gegaan. SV Baarn geeft een aantal heldere punten aan die D66 gaat meenemen in het verkiezingsprogramma aangezien het thema’s zijn voor de langere termijn:

1.            In de eerste plaats vraagt SV Baarn om vanuit de gemeente een heldere visie op sport neer te zetten; en dit samen met inwoners en maatschappelijke organisaties verder in te vullen. Een visie waarbij er veel meer verbinding is tussen sport en gezondheid, bewegen, ouder worden, eenzaamheid, etc…. Welke rol kunnen de sportverenigingen hierin spelen? Ook kijkend naar de sportfaciliteiten omdat het sportpark nu heel vaak buiten de trainingen/wedstrijden onbenut is. Dat biedt veel kansen.

2.            In de tweede plaats een evaluatie en herijking van de huidige subsidieverdeling. Deze is een aantal jaren geleden ingevoerd en kent een aantal mechanismen/instrumenten waar opnieuw naar moet worden gekeken. Daarbij kijkend naar investeringsruimte, exploitatie en maatschappelijke stimulansen.

3.            In de derde plaats duurzaamheid. De gewenste investeringen vragen veel geld en hebben een lange terugverdientijd, bijvoorbeeld voor LED-verlichting. Daar is bij veel verenigingen nu geen geld voor. De vraag is wat de gemeente kan/wil doen om financieel bij te springen zodat verenigingen een bijdrage aan de klimaatopgave kunnen leveren. En zodat de verenigingen dit richting hun leden kunnen gebruiken als communicatiemiddel om ook de leden te inspireren om in de eigen omgeving duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

4.            In de vierde plaats een toekomstvisie, samen met de voetbalverenigingen, ontwikkelen waarbij voor de langere termijn wordt gekeken naar diverse vraagstukken zoals het aantal voetbalverenigingen en de locatie van het sportpark. Dan kunnen er met die stip op de horizon door de diverse verenigingen nadere stappen worden gezet.

Het is duidelijk dat de waarde van sport voor de inwoners van Baarn groot is. En dat de waarde van sportverenigingen zoals SV Baarn heel groot is voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Dat mogen we koesteren. Op basis daarvan zullen we met de sportverenigingen het gesprek aangaan hoe we dat kunnen verstevigen. En samen een stip op de horizon neerzetten over diverse praktische zaken. Wordt zeker vervolgd!