Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2021

Algemene beschouwingen 2021

Nog een kleine negen maanden en dan mogen onze inwoners weer naar de stembus. Trek van deze negen maanden het zomer- en kerstreces af en we hebben nog minder dan een half jaar te gaan.

Probleemdossiers zijn aangepakt, de financiën op orde, ondanks de behoorlijke tegenvallers die bij veel andere gemeenten inmiddels serieuze financiële hoofdpijn veroorzaken. Ook zijn de afgelopen jaren een aantal complexe en of zware (soms zelfs heel letterlijk) dossiers behandeld; de Baarnsche Zoom, Paleis Soestdijk, de reclamemast en de bouw van een theehuis. En waren er een aantal zaken in de categorie “die hadden we even niet zien aankomen”, zo bleken er ineens grote roadblocks uit Aleppo geplaats te zijn in de Hoofdstraat, zat de Kooygarage vol vleermuizen en kwamen er een heus richtinggevend referendum over de aankleding van een transformatorhuisje op de Brink. Ja, je bent een D66-wethouder of niet 😉. Soms schrok een verantwoordelijke wethouder daar zo van dat ze  pardoes achteroverviel tijdens de digitale Raadsvergadering. Het was een bewogen jaar ….

En nu vooruit, voor ons ligt de perspectiefnota. De perspectiefnota, zo verwoordt het raadsvoorstel keurig, geeft richting aan onze ambities en de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Het belangrijkste uitgangspunt van deze perspectiefnota is echter dat deze beleidsarm en conserverend van aard is; er is geen nieuw beleid opgenomen en bestaand beleid is niet structureel geïntensiveerd. Dit lijkt op het eerste gezicht een contradictio in terminis, een perspectiefnota die geen perspectief geeft.

Het is en blijft verstandig om noodzakelijk beleid te continueren of te initiëren en noodzakelijke bezuinigingen niet door te schuiven. Anderzijds, dat zult u vast begrijpen, zijn wij er als democratische partij groot voorstander van om eerst de kiezer aan het woord te laten en een nieuwgekozen gemeenteraad en College hiermee aan de slag te laten gaan en beslissingen te nemen die recht doen aan mandaat van de kiezers, onze inwoners.

Dat er geen bezuinigingen zijn blijkt iets genuanceerder. Het College kiest ervoor om een aantal structurele ontwikkelingen, zoals inwonersparticipatie, herijking lokaal team en ontwikkeling website op de reservelijst te zetten. Het verschil tussen een bezuiniging en een reservelijst is ons niet geheel duidelijk, wel blijkt dat er geen geld meer wordt gereserveerd na 2022 voor bijvoorbeeld participatie. Dit terwijl we recent nog bij de initiatieven voor de Tolweg constateerden dat er op het gebied van participatie nog veel te verbeteren is. Ook de rekenkamercommissie heeft onze Raad waardevolle adviezen aangereikt over mogelijke verbeteringen. Omdat het continueren en verbeteren van de participatie zonder budget in onze ogen wat lastig wordt, zullen wij bij de besluitraad met een amendement komen om een additioneel, structureel bedrag voor participatie in de meerjarenbegroting op te nemen conform het advies van de rekenkamercommissie.

Woningbouw
Baarn staat onder druk, er staan nog altijd te veel mensen te lang op de wachtlijst bij de woningbouwvereniging, het aanbod van koopwoningen is historisch laag, de gemiddelde kooprijs van een woning sky high. Er zijn de afgelopen periode een aantal plannen uitgewerkt om tot substantiële woningbouw te komen. Het inbreiden is vaak de meest elegante oplossing voor woningen. Als fractie van D66 zien wij mogelijkheden en een potentiele win-win-situatie wanneer wij een aantal sportverenigingen op Spotpark ter Eem kunnen verplaatsen naar het terrein naast het Baarnsch Lyceum.

Onze eigen organisatie
De huidige samenleving vraagt om nieuw leiderschap, om open en transparante bestuurders die in dienst staan van alle inwoners, integere bestuurders met kennis en kunde die motiveren, stimuleren en realiseren. Ondersteund door professionele servicegerichte ambtenaren. Gesloten deuren en achterkamertjes zijn voor D66 onbespreekbaar. Bestuurders die zich realiseren dat Baarn nooit af is, Baarn is constant werk in uitvoering en elke dag is een kans op verbetering.

Toekomstvisie
Maar welke kant willen we eigenlijk op met Baarn? Wat willen we bereiken? Hoe ziet Baarn eruit in 2041? Hoe wonen, werken en recreëren we dan? Wat vinden we belangrijk?

Elk professioneel bedrijf formuleert tegenwoordig een missie en een visie , dat zorgt voor focus. Niet alleen voor de bedrijfsdoelen, het zorgt ook voor binding onder de medewerkers, klanten en aandeelhouders.

Wat voor een professioneel bedrijf kan, kan ook voor de gemeente Baarn, sterker nog het wordt door steeds meer gemeenten gedaan. In 2013 heeft Baarn, onder leiding van wethouder Laseur, een toekomstvisie en structuurvisie ontwikkeld. Deze toekomst- en structuurvisie is de afgelopen 8 jaar niet aangepast in een wereld die tegenwoordig sneller verandert dan ooit tevoren.

De fractie van D66 zou graag zien dat er een herkenbare missie en visie voor Baarn wordt opgesteld. Dat er een duidelijke stip aan de horizon is, zodat we duidelijke weten welke koers we moeten varen en niet alleen ad hoc beslissingen nemen. Baarn heeft dan een duidelijke focus voor de te bepalen doelen wat zorgt voor binding onder deze Raad, het College, de ambtenaren, inwoners en stakeholders.

Ik geloof in deze binding, ik geloof dat kan in Baarn en dat we vanuit deze kracht Baarn kunnen versterken en verbeteren. De fractie van D66 zal daarom een amendement of een motie indienen waarin zij het College verzoekt om een budget op te nemen voor het proces om in een creatief en inspirerend participatietraject samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot een nieuwe toekomstvisie te komen.