Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 augustus 2021

Moties en amendementen in de raadsvergadering van 7 juli 2021

Motie Afvalscheiding

Eerst evaluatie over afval

In de raadsvergadering van 7 juli jl. heeft D66 ingestemd met een ingediende motie over het niet op voorhand structureel maken van kosten ten aanzien van afvalscheiding. Deze motie is ook aangenomen door de voorstemmen van VVD, VoorBaarn en D66. In de voorliggende Perspectiefnota stond opgenomen: ‘om de kosten te beheersen en de milieudoelstellingen dichterbij te brengen, is het voorstel om te investeren in communicatie en handhaving. Hiermee wordt invulling gegeven aan enkele aanbevelingen uit de tussenevaluatie omgekeerd inzamelen. Communicatie en handhaving kunnen, onafhankelijk van de gekozen inzamelmethode, bijdragen aan betere scheidingsresultaten en een schonere openbare ruimte. Zonder extra inzet op communicatie en handhaving zullen de beleidsdoelstellingen verder uit beeld blijven.’

 

Aangezien de gemeenteraad in het najaar van 2021 het huidige afvalbeleid gaat evalueren heeft D66 aangegeven op dit moment nog geen extra budget te willen reserveren voor communicatie en handhaving. We willen eerst de evaluatie afwachten. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan er dan een concreet Plan van Aanpak worden opgesteld met een duidelijke strategie ten aanzien van de communicatie en handhaving met betrekking tot het afvalbeleid naar inwoners. Het is nu te voorbarig om voor 2022 een bedrag van 52.000 euro hiervoor al te reserveren. Vanzelfsprekend is communicatie een belangrijk element in het wel of niet slagen van afvalbeleid maar D66 vindt het nu nog te vroeg om inwoners met een verdere stijging van de afvalstoffenheffing te confronteren voordat de evaluatie heeft plaatsgevonden.

 

Amendement Participatie

Meer geld voor Participatie

In de raadsvergadering van 7 juli jl. is bij de behandeling van de Perspectiefnota een D66-motie over meer geld voor Participatie met brede steun aangenomen. Alleen VVD en CDA stemden tegen. D66 heeft aangegeven dat het belang van goede participatie in de afgelopen jaren regelmatig is benoemd, waarop bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie waardevolle adviezen heeft gegeven over mogelijke verbeteringen in participatie van inwoners. De Rekenkamercommissie adviseerde onder andere om meer centrale regie binnen de gemeentelijke organisatie te gaan voeren op participatie. En dit kost extra geld, maar gaat ook veel opleveren. D66 heeft al vaker aangegeven dat we als gemeente veel meer gebruik kunnen/moeten maken van de kennis, ervaring en inzet van onze inwoners. Er is veel deskundigheid bij inwoners en inwoners willen graag meedenken/meepraten. Om dit verder te verbeteren, is het mooi dat de Raad heeft ingestemd met deze D66-motie zodat er volgend jaar 45.000 euro extra beschikbaar is om verdere stappen op het gebied van participatie als gemeente te kunnen zetten.

 

Motie Capaciteit BOA’s
Onderz

oek naar extra capaciteit voor BOA’s

In de raadsvergadering van 7 juli jl. heeft de gemeenteraad (zonder stemming) unaniem ingestemd (dus ook met ondersteuning van D66) met de motie voor onderzoek naar extra capaciteit voor onze BOA’s. In het afgelopen jaar is regelmatig gebleken dat het voor één ‘groene’ BOA steeds moeilijker wordt om adequaat te handhaven in het buitengebied. Daardoor is het steeds vaker niet mogelijk om de verschillende categorieën recreatief gebruik (wandelen, mountainbiken, paardrijden) adequaat te reguleren en kwetsbare natuur in het buitengebied te beschermen. Minimaal twee keer is de ‘groene’ BOA verzeild geraakt in een handgemeen zonder dat direct assistentie beschikbaar is. Zijn veiligheid is daardoor nadrukkelijk in het geding. Door in nauwe samenwerking met de huidige BOA’s vast te stellen waar mogelijke knelpunten zitten, wordt duidelijk in hoeverre nauwere samenwerking en/of vergroting van de capaciteit in met name het buitengebied noodzakelijk is. We zien de resultaten van dit onderzoek graag voor de behandeling van de begroting 2022 (in oktober 2021) tegemoet. Als uit het onderzoek namelijk blijkt dat extra financiële middelen noodzakelijk zijn, kan de Raad bij de behandeling van de begroting 2022 vervolgens een voorstel voor financiële dekking doen. Wordt dus vervolgd!

 

 

Motie Toekomstvisie 2040

Motie Toekomstvisie 2040 ingetrokken

D66 heeft in de raadsvergadering van 7 juli jl. onze ingediende motie over het opstellen van een nieuwe Toekomstvisie ingetrokken. Vanuit andere fracties en het College waren er de nodige vragen over de specifieke invulling, de relatie met de Omgevingswet en de planning (gezien het feit dat er in maart 2022 verkiezingen zijn en daarna een nieuw College). De huidige Toekomstvisie en structuurvisie van Baarn zijn opgesteld in 2013 en schetsen een toekomstbeeld tot 2030. In de afgelopen tijd wordt er, bijvoorbeeld over het Regionale Ontwikkelbeeld en de Energietransitie, al veel gesproken over de periode 2030 – 2040. In de ogen van D66 vragen alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, woningbouw, ondernemen en de energietransitie om een toekomstbeeld van Baarn in 2040. Daarbij biedt het opstellen van een Toekomstvisie 2040 een goede gelegenheid om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een creatief en inspirerend participatietraject te doorlopen. Een Toekomstvisie 2040 biedt volgens D66 de mogelijkheid aan ons gemeentebestuur om zelf de regie te houden (ook in de regio) op alle ontwikkelingen. D66 neemt alle feedback op de ingediende motie mee en denkt na over het vervolg hierop. Wordt dus vervolgd want het is belangrijk om met elkaar ‘de stip op de horizon’ van Baarn in 2040 helder te hebben!

 

Thema

Bestuur

D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De democratische rechtstaat waarborgt de rechten van individuen en beschermt ons tegen machtsmisbruik of willekeur. We streven naar een open, krachtige en pluriforme samenleving.

D66 wil een krachtige gemeente; een gemeente die ‘Ja’ zegt. Een gemeente die een duidelijk kader en een voor iedereen gelijk speelveld schept. Met daarbinnen alle ruimte om te leven, te werken en te ondernemen.

D66 streeft naar een gezond financieel beleid, waarbij structurele uitgaven ook structureel zijn gedekt. Voor ons is het van belang dat er een goed evenwicht bestaat tussen de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de lastendruk.

Lees meer