Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 november 2021

Trots en zorgen over begroting

D66 Baarn is trots op de begroting 2022-2025 die in de raadsvergadering van 27 oktober jl. is aangenomen. Alleen de BOP en de PvdA stemden tegen. 2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee het eerste jaar van het nieuwe college dat gevormd gaat worden na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. In de begroting voor het komende jaar zijn dan ook geen nieuwe beleidsmatige keuzes of bezuinigingen opgenomen. D66 vindt dit goed omdat je niet ‘over je graf wilt regeren’.  En D66 ondersteunt de inzet op de bestaande speerpunten: Wonen, Duurzaamheid/Klimaat en Ondernemen/Recreëren.

 

Het is voor veel gemeenten, waaronder ook Baarn, een steeds grotere opgave om de baten en lasten in evenwicht te houden. De komende herijking van het gemeentefonds vanuit het Rijk zal voor Baarn nadelig uitvallen. Maar met trots zien we dat we in de komende jaren, ook door een positieve septembercirculaire, een sluitende begroting hebben kunnen vaststellen zonder ingrijpende maatregelen. Daarbij is het mooi (maar ook noodzakelijk) dat we onze ‘spaarpot’ (de algemene reserve) ruim boven de gewenste 10 miljoen euro weten te houden. En dit alles met slechts een zeer geringe verhoging van de woonlasten voor onze inwoners met alleen een prijsindexatie van 1,5%.

 

Naast de bovenstaande speerpunten is D66 blij met de concrete maatregelen die in deze begroting staan opgenomen bijvoorbeeld op het gebied van participatie (extra geld beschikbaar), digitale dienstverlening (vernieuwing van de website), veiligheid en de openbare ruimte (wegen, riool en groen). Daarbij zien we dat we steeds meer grip krijgen op de zorguitgaven in ons sociaal domein waarbij we in de komende jaren een stevige hervormingsagenda gaan uitvoeren. En is D66 zeer tevreden met de extra investeringen in onderwijs en cultuur, om de nadelige effecten van Corona te bestrijden.

Thema

Bestuur

D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De democratische rechtstaat waarborgt de rechten van individuen en beschermt ons tegen machtsmisbruik of willekeur. We streven naar een open, krachtige en pluriforme samenleving.

D66 wil een krachtige gemeente; een gemeente die ‘Ja’ zegt. Een gemeente die een duidelijk kader en een voor iedereen gelijk speelveld schept. Met daarbinnen alle ruimte om te leven, te werken en te ondernemen.

D66 streeft naar een gezond financieel beleid, waarbij structurele uitgaven ook structureel zijn gedekt. Voor ons is het van belang dat er een goed evenwicht bestaat tussen de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de lastendruk.

Lees meer