Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage 23 – Inwoners krijgen meer in de melk te brokkelen

Participatieverordening

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf aangeeft wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Ook het uitdaagrecht heeft een plek in die verordening gekregen. Voor zover bekend, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de eerste gemeente die vanaf nu met een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ werkt. D66 zou graag zien dat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad met het College in gesprek gaat over een nieuwe participatieverordening zodat onze inwoners nog meer in de melk te brokkelen krijgen.

 

Zwaarwegend

Er zijn vier ‘smaken’ wat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de uitkomst van een participatieproces gaat doen, zo is in de verordening vastgelegd. De meest vergaande is het overnemen van de adviezen en conclusies uit het participatietraject. Een andere optie is dat de opbrengst als ‘zwaarwegend’ wordt meegenomen in de verdere politieke besluitvorming. Een derde is het kale kennisnemen van de resultaten, waarbij wordt bekeken of en in welke mate zij worden meegenomen in de politieke besluitvorming. De laatste mogelijkheid is dat de gemeente, bewoners en betrokken organisaties de uitkomst van het participatieproces samen gaan omzetten in een convenant of samenwerkingsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Versterken positie

Doel van de participatieverordening ‘nieuwe stijl’ is de positie van de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te versterken. De verordening is recentelijk van kracht gegaan. Alle gemeenten moeten straks hun huidige inspraakverordening ombouwen naar een participatieverordening. De wet die dit regelt – de Wet versterking participatie op decentraal niveau – wordt naar verwachting in het najaar door de Tweede Kamer behandeld.

 

Wettelijke verankering

Doel van de wet is de betrokkenheid van inwoners te vergroten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap en eilandraad. Het zogeheten uitdaagrecht, ook wel bekend als het right to challenge, wordt hierin wettelijk verankerd. Na de inwerkingtreding van de wet moet elke gemeenteraad in een participatieverordening kaders stellen voor participatie. Vijftien gemeenten zijn vooruitlopend op die wetswijziging al een participatieverordening aan het voorbereiden, waaronder – naast gemeente Bodegraven-Reeuwijk – ook Maastricht, Enschede, Schiedam en Middelburg.

 

‘Onverwachte resultaten’

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de verordening recentelijk ingevoerd. ‘We willen u de ruimte geven om uw ideeën met ons te delen, uw plannen met ons te bespreken en om uw bezwaren kenbaar te maken’, schrijft burgemeester Christiaan van der Kamp in het voorwoord van de Participatieverordening. ‘Want we weten dat uit ontmoetingen met u de ideeën ontstaan, de plannen beter worden en er onverwachte resultaten worden geboekt.’

 

Draagvlak

In de participatieverordening is een apart hoofdstuk gewijd aan het uitdaagrecht. Daarin staat onder meer dat het College inwoners en maatschappelijke initiatieven actief gaat wijzen op de mogelijkheid de uitvoering van taken van de gemeente over te nemen. Daartoe moet een plan worden ingediend, dat door ten minste drie inwoners wordt ondersteund. In het plan moet onder andere staan waarom of hoe de initiatiefnemers menen de betreffende taak goedkoper en beter te kunnen oppakken dan de gemeente. Een raming van de kosten en een indicatie van het draagvlak onder inwoners moeten ook in het plan worden opgenomen. Tevens moet een garantie worden gegeven dat de taak voor een lange periode wordt overgenomen.

 

Dorpsdemocratie

In de participatieverordening is de invulling van de dorps- en wijkdemocratie nog niet in bepalingen vastgelegd. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil samen met bewoners komen tot een nieuwe opzet voor het dorps- en wijkgericht werken. Met de betrokken dorps- en wijkteams en bewoners wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kijken hoe de betrokkenheid vanuit de dorpen en wijken het beste kan worden vormgegeven. Afspraken daarover moeten binnen een jaar in de verordening worden opgenomen.

 

Al met al een mooi voorbeeld dat D66 graag navolging ziet in Baarn in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen.

 

In de serie ‘Op weg naar de mooiste gemeente van Nederland in 66 weken’ is dit de drieëntwintigste bijdrage. 

Gepubliceerd op 01-09-2021 - Laatst gewijzigd op 01-09-2021