Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Uitgangspunten planvorming Tromplaan 1’ – inclusief vervolgstappen

30-10-2019

In de raadsvergadering van 20 december 2019 werd de raad gevraagd om medewerking te verlenen aan het plan voor de villa aan de Tromplaan 1 en het bijbehorende kavel. Het voorstel was dat de villa behouden zou worden voor wonen in combinatie met werken. Daarnaast zouden er 5 woningen op het omliggende terrein gebouwd worden.

Na gesproken te hebben met een aantal omwonenden heeft D66 een motie opgesteld om de belangrijkste bezwaren weg te nemen.

De motie is verworpen met 11 stemmen tegen (BOP, CDA, CU/SGP, PvdA en VVD) en 7 stemmen voor.

Uiteindelijk is heeft de raad die avond tegen het totale plan gestemd en het college verzocht het aantal te bouwen woningen te verminderen.

Vervolg

In de raadscyclus van oktober 2019 is een nieuw plan voor het terrein aan de Tromplaan gepresenteerd met maar 3 woningen op het omliggende terrein en nog een aantal andere noodzakelijke aanpassingen. Mooi dat dit in nauw overleg met de omwonenden is gegaan. Het nieuwe plan is unaniem aangenomen.

Gepubliceerd op 16-01-2021 - Laatst gewijzigd op 18-01-2021